ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
เกี่ยวกับเรา

ผู้รับใบอนุญาติ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
พัฒนามาจากการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบด้านการนวดมาฝึกงาน หาประสบการณ์ จนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ และได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา มาตรา 15 (2) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนันตสุขนวดแผนไทย และได้โอนกิจการเป็นของ นางพูนทรัพย์ ชาติวงศ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบุญญากรนวดไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

โรงเรียนบุญญากรนวดไทย
ที่อยู่ : 83/4-5 หมู่ 11 ตำบล : กะมัง อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา     รหัสไปรษณีย์ : 13000
เบอร์โทร : 035-235-688      มือถือ :  085-160-8664, 081-811-7130
อีเมล : boonyakorn09@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.boonyakorn.com